Huur-voorwaarden.

– Het materiaal wordt gebracht en gehaald.
– De tenten worden door ons opgezet.
– i.v.m. brandgevaar, is het verboden om in de tenten gebruik te maken van:

  • olielampen

  • kaarsen

  • fakkels

  • vuurwerk

  • vuurkorven

  • terraskachels

 

– Al het materiaal moet schoon en in originele staat opgeleverd worden.
– Voor het brengen en halen wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht.

Boelo Kenteken

Onze huur-voorwaarden  .


VOORWAARDEN VOOR VERHUUR van roerende zaken met Zet ‘m Op Partytentverhuur, gevestigd te Bad Nieuweschans, verder aangeduid als verhuurder. 

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten verhuur van partytenten, bier- en statafels, koelkasten, tafels, verlichtings- en ander materieel, met de daarbij vermelde accessoires, door verhuurder met huurder aangegaan en de uitvoering en de gevolgen daarvan. 

2 Huurder dient zelf het gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan verhuurder wederom ter beschikking te stellen aan het adres van verhuurder, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten. In het eerste geval reizen de goederen voor risico van huurder. 

3 Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde aan huurder te bezorgen, zal verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingtermijn te houden. De bezorgingtermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn. 

4 Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen; hij zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen. 

5 Huurder dient de gebruik- en veiligheidsinstructies nauwgezet in acht te nemen. Deze worden uitgelegd door de verhuurder. 

6 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van verhuurder, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht. 
 
7 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebrachte of daaraan ontstaan tijdens de huurtijd.  Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor het eigendom van verhuurder. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld of risico van huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging daarvan gedurende de verder duur van de overeenkomst, mits voorradig en beschikbaar voor verhuur. 

8 Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook. 

9 Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de verhuurde goederen, alsmede het niet of niet goed functioneren van de verhuurde goederen, geeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Dit recht bestaat evenmin in geval van onoordeelkundig gebruik van de verhuurde goederen, zulks ter beoordeling van verhuurder. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade hoe dan ook. In geval aansprakelijkheid van de verhuurder bij onherroepelijk vonnis van
de Nederlandse rechten zou komen vast te staan, dan is verhuurder niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag waarvoor zijn verzekering dekking biedt. 

10 Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde bij de einde van de huur wederom ter beschikking van verhuurder te stellen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het verhuurde.  

11 Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan. 

12 Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege. 

13 Eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan voorschriften of van overtredingen van wettelijke bepalingen komen voor rekening huurder. 

14 Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen of op een gedeelte daarvan, of op de aan hem in huur gegeven goederen of op een gedeelte daarvan, wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden, verhuurder het recht te zijner keuze, oftewel onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen, ofwel de onderhavig huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de in huur gegeven roerende zaken onverwijld tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. 

15 Huurder verbindt zich, verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelenstelling, of zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de huurovereenkomst te doen. 

16 Verhuurder of zijn gemachtigde heeft ten allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de door hem aan huurder verhuurde zaken zich bevinden en deze te onderzoeken. Huurder is verplicht aan een en ander zijn medewerking te verlenen. 

17 Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke verhuurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig mocht oordelen. 

18 De huurovereenkomst eindigt door verloop van de tijd, waarvoor zij is aangegaan, behoudens het recht van verhuurder om de huurovereenkomst ten alle tijden terstond te beëindigen, zodra zich een der in art.14 omschreven gevallen voordoet. 

19 Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het verhuurde in goede staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd terug leveren aan verhuurder. De terug levering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de verhuurde materialen. Verhuurder zal aanstonds na de terug levering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de huurder en zal na de inspectie huurder schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van de huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. 

20 Ook ingeval van toegestane verhuur, ingebruikgeving of inbewaringgeving aan derden, zal huurder onverminderd gehouden blijven tot nakoming van de hierboven omschreven verplichtingen en aansprakelijkheid in de hierboven genoemde gevallen. In alle gevallen, waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur gelden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

21 Betalingsvoorwaarden: a: Bij huurovereenkomsten met een kortere duur van 4 weken wordt gefactureerd bij het einde van de overeenkomst. Bij huurovereenkomsten voor langer dan 4 weken, wordt vierwekelijks gefactureerd. b: Betalingen dienen te geschieden contant dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum. 

22 Ingeval van niet-tijdig betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 1/2% per maand, te rekenen van 30 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van 114,00 euro. 

23 In geval van niet-tijdige betaling is Zet ‘m Op Partytentverhuur naast haar bevoegdheden uit artikel 14 tevens bevoegd de nakoming van al haar verdere verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.